• گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت ۲۲، ساختمان سرو

با آنکه دو نیمکره مغز عملکرد یکپارچه ای دارند و در همکاری تنگاتنگی با یکدیگر می باشند اما از جـنبه های گوناگونی با یکدیگر تفاوت دارند.
افراد نـیـز از نـظـر آن کـه کدام نیکره مغزشان بر افکار و پردازش اطلاعات مغزشان سیطره دارد بـا یکدیگر تفاوت دارند اکنون به تفاوتهای دو نیمکره مغز می پردازیم:

نیمکره راست:
* دیداری-تمرکز بر تصاویر و الگوها.
* درک مستقیم و شهودی-پیروی از احساسات.
* حافظه تصویری-توسط یادداشت و یا ترسیم موضوعات میتوان آنها را به خاطر سپرد.
* پردازش افکار بطور همزمان صورت میگیرد.
* اطلاعات را بیکدیگر ارتباط میدهد.
* ابتدا به کلیات و سپس به جزئیات میپردازد.
* سازمان نیافته میباشد.
* تداعی آزاد دارد.
* بسیار در جستجوی استدلال بوده و بدنبال علل قوانین میباشد.
* فاقد حس زمان میباشد.
* در تلفظ و یافتن واژه ها مشکل دارد.
* از لمس اشیاء لذت میبرد.
* در الویتبندی مشکل دارد. تکانشی و بدون اندیشه اقدام به کاری میکند.
* هنگام صحبت کردن دستان خود را حرکت میدهد.
* به چگونگی بیان سخنی توجه میکند و نه به مضمون آن.
نیمکره چپ:
* شفاهی-تمرکز بر واژه ها، نمادها و ارقام.
* تحلیل گر-پیروی از منطق.
* برای بخاطر آوردن از واژه ها سود میبرد-اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد.
* پردازش افکار بطور متوالی و ترتیبی صورت میگیرد-مرحله به مرحله.
* استنتاج منطقی از اطلاعات بعمل می آورد.
* ابتدا جزئیات را بررسی کرده سپس به کلیات دست می یابد.
* بسیار سازمان یافته میباشد.
* علاقه مند به تهیه فهرست و برنامه ریزی.
* معمولا بدون تحقیق و کورکرانه از قوانین تبعیت میکند.
* در پیگیری و حفظ زمان کار آمد است.
* تلفظات و فرمولهای ریاضی به سهولت به خاطر سپرده میگردند.
* از مشاهده اشیاء لذت میبرد.
* از پیش برنامه ریزی میکند.
* هنگام سخن گفتن بندرت از اشارات و حرکات دست استفاده میکند.
* به مضمون سخن توجه میکند و نه به چگونگی بیان آن.

تفاتهای مغز زنان و مردان:

* سلولهای مغزی در مردان %۴ بیشتر از زنان میباشد.مغز مردان ۱۰۰ گرم سنگین تر از مغز زنان میباشد.
* ارتباطات میان سلولهای مغزی در زنان بیشتر از مردان میباشد.
* انتقال اطلاعات میان دو نیمکره مغز در زنان با سرعت بیشتری انجام میگیرد.
* زنان تقریبا به هر دو نیکره مغزشان دسترسی دارند اما مردان عمدتا از نیمکره چپ مغزشان استفاده میکنند.
* طول نخاع در مردان اندکی طویل تر از زنان میباشد.

Rating: 2.8/5. From 6 votes.
Please wait...

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

با ما در تماس باشید
ورود به تلگرام